ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി

IMG_4128
IMG_4129

ഉത്പാദനം

Production (1)
Production (2)
Production (3)
Production (4)
Production (5)
Production (6)
Production (7)
Production (8)

ഗുണനിലവാര പരിശോധന

Quality Testing (1)
Quality Testing (2)
Quality Testing (3)
Quality Testing (4)
Quality Testing (5)
Quality Testing (6)

ശില്പശാല

സംഭരണം

പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നം

Finished Product (1)
Finished Product (2)
21 (4)
21 (5)

അസംസ്കൃത വസ്തു