സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

പരിസ്ഥിതി സംവിധാനം ISO14001

ഗുണനിലവാര സംവിധാനം ISO9001

Achiievemeint awarid

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് RSP_ CERT_ FSC_ COC_ NEWSPAPERING_ 004920_ 20_e

FSCcertificate Ningbo ന്യൂസ് പേപ്പർ 005882 v1.0

ISO09001

ISO14001